139: Babylon v2

2014

Babylon v2

Pen and Ink on Bristol, 15 x 20 inches